Home » Privacy

Privacy

Privacy (AVG/GDPR)

Privacyverklaring ledengegevens

De BitMappers Computerclub bewaart enkel de gegevens die ze van haar leden ontvangt bij het afsluiten van een lidmaatschap. Deze gegevens zijn: Naam en voornaam, straat en huisnummer, postcode, gemeente, geslacht, emailadres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, datum van aansluiting, IBAN, en een historiek van lidgeldbetalingen.
Deze gegevens worden onder Europese vlag opgeslagen op de cloudservers van Microsoft Corporation. Microsoft heeft zich ertoe verplicht te handelen conform de databeschermingsrichtlijnen van de Europese Gemeenschap.

Wie heeft toegang tot de ledengegevens?
Tot de ledengegevens hebben enkel bestuursleden toegang.

Voor welke doeleinden worden ledengegevens opgeslagen?
De BitMappers Computerclub verzamelt deze gegevens voor:

  •   De ledenadministratie.
  •  Het bezorgen van drukwerk, de uitnodigingen voor de activiteiten, de nieuwsbrief van haar vereniging.

Delen van gegevens met derden
De BitMappers Computerclub deelt de gegevens van haar leden niet met bedrijven, overheden en/of andere verenigingen. Ingeval zij dat in de toekomst wel zou overwegen zal de leden daarvoor om toestemming worden gevraagd.

Opvragen, aanpassen en wissen van gegevens
Leden blijven volgens de bepalingen van AVG/GDPR eigenaar van hun gegevens. Zij kunnen opvragen welke gegevens de BitMappers Computerclub over hen heeft, vragen om aanpassing ervan of vragen om verwijdering ervan. Hun gegevens zullen dan binnen de wettelijk bepaalde termijn (4 weken) worden overgemaakt, gewijzigd of gewist.

Verzoeken tot inzage, aanpassing of wissen van ledengegevens worden gericht aan de voorzitter (bestuur@bitmappers.be). Leden die verzoeken om het wissen van hun gegevens worden geacht ervan op de hoogte te zijn dat het daarbij gaat om een hard-delete. Dat wil zeggen dat er ook geen reservekopie meer zal worden bijgehouden.

Wanneer de BitMappers Computerclub meer dan twee jaar geen contact meer heeft met een ex-lid dan zal zij de data met betrekking tot dat ex-lid verwijderen, zoals bepaald in de AVG/GDPR.

DE BITMAPPERS COMPUTERCLUB VERKLAART HIERBIJ DE EUROPESE VERORDENING 2016/679 ROND DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS NA TE LEVEN.

privacy